-92%
4,900,000 

Diện Tích: 143 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 160 m2

-90%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 150 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 153 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 160 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

Diện Tích: 200 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 250 m2

-69%
4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 3 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-69%
4,900,000 

Diện Tích: 60 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-69%
4,900,000 

Diện Tích: 75 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-95%
4,900,000 

Diện Tích: 800 m2

Số phòng: 20 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: m2